Notulen oprichtingsvergadering van 1 juni 2013

Notulen van de oprichtingsvergadering van het district Noord-Holland Midden op zaterdag 1 juni 2013

Aanwezig Het districtsbestuur a.i. en 24 verenigingen uit de districten Alkmaar en Zaanstreek-Waterland
Afwezig met bericht ’t Boemeltje, de Musketiers, de Oude Munt, O.O.W., Telstar, Mac Power, de Diamonds, en Nova Vita.
Afwezig zonder afbericht ABC Z/W, de Onderneming, de Stille Kracht.
Plaats Café-restaurant-partycentrum ‘de Vriendschap’ in Akersloot.

Opening

De interim-voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij legt het doel en het belang van de vergadering uit. Hij stelt de leden voor die de samenwerking hebben voorbereid. Het zijn de bestuursleden P. van de Weert (Peter), K. Popken (Klaas) en L. Westmaas (Laurens) van het district Alkmaar en omstreken en E. Hoff (Eelco), P. Nordmann (Piet), J. Kooij (Jan), T. Jacobs (Teun), K. Popken (Klaas) en A. Klein (Arie) van het district Zaanstreek-Waterland.

Oprichting district Noord-Holland Midden

Met de samenvoeging van de districten Alkmaar en omstreken en Zaanstreek-Waterland tot een nieuw district Noord-Holland Midden geven de districten gevolg van de wens van de vereniging Carambole te streven naar districten van ongeveer 500 leden. In de afgelopen maanden is door de besturen van de fusiedistricten hier veel aandacht aan geschonken.

In onderscheidenlijke districtsvergaderingen zijn de leden van Alkmaar en Z/W unaniem akkoord gegaan met een volledig samengaan. De voorzitter a.i. vraagt de vergadering om akkoord te gaan met de oprichting van  het nieuwe district per 1 juni 2013. Dit zal worden bereikt door de statuten van het huidige district Alkmaar te wijzigen naar de nieuwe districtsvereniging statuten van de KNBB vereniging Carambole, waarbij voorts de nieuwe naam zal gaan luiden: “District Noord-Holland Midden van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond” en de leden van Zaanstreek-Waterland lid zullen worden van het district Alkmaar (na statutenwijziging district Noord-Holland Midden van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond), waarna het district Zaanstreek Waterland uiteindelijk zal besluiten tot opheffing van haar eigen district (welke stappen hiervoor bedoeld zijn met “fusie”).

De vergadering stemt hier unaniem mee in.

Verkiezing en aanwijzing bestuur

De interim-voorzitter meldt dat, behoudens de zittende bestuursleden, geen kandidaten voor een bestuursfunctie zijn aangemeld, Hij vraagt of er zich nog kandidaten willen aanmelden. Er dient zich niemand aan. Hierop stelt de interim-voorzitter voor de onderstaande districtsleden te benoemen als bestuurslid met de daarbij genoemde functie.

 • Voorzitter Eelco Hoff
 • Secretaris Piet Nordmann
 • Penningmeester Peter van de Weert
 • Wedstrijdleider Teams Klaas Popken
 • Wedstrijdleider PK Teun Jacobs
 • Bestuurslid Laurens Westmaas

De vergadering stemt hier unaniem mee in.

Mandaat

De voorzitter vraagt aan de vergadering een mandaat om alle stappen te kunnen ondernemen die nodig zijn om de fusie af te ronden. Ook vraagt hij een mandaat om besluiten te nemen die nodig zijn om de leden zo goed en ongestoord mogelijk hun sport te laten bedrijven. De vergadering stemt hier unaniem mee in.

Rondvraag

 • Doitze Nauta van D.H.C. vraagt wie de arbiterscoördinator wordt? De voorzitter antwoordt dat nieuwe district gebruik gaat maken van een arbitersvereniging naar voorbeeld van het district Alkmaar. Daarmee is binnen het bestuur geen arbiterscoördinator nodig.
 • Cees Suurmond van Onder Ons Heemskerk vindt dat het aantal van zes bestuursleden een probleem zal geven als de stemmen staken. De voorzitter stelt dat dit geen probleem hoeft te zijn en dat in voorkomend geval adequaat zal worden gehandeld.
 • Cees Suurmond van Onder Ons Heemskerk ziet graag dat L. Westmaas de website gaat verzorgen. De voorzitter geeft aan dat hier eerder over is nagedacht.
 • Jan Grootjen van D.E.S. zegt, dat er al veel is besproken en geregeld. Hij stelt voor om dit op een website kenbaar te maken. De voorzitter legt uit dat in een website wordt voorzien en dat dit als primair communicatiemiddel zal worden aangewend.
 • Gerard Nieuwenburg van De Band vraagt hoe het nu verder gaat met het De Entree (periodiek)? L. Westmaas antwoordt dat het blad na de uitgave van juni opgeheven wordt. De informatievoorziening via internet en email zal plaats vinden zoals nu al bij Zaanstreek-Waterland naar tevredenheid gebeurd. Hij zegt ook dat veel ouderen nog niet over internet beschikken en dat de verenigingssecretaris uitdraaien kan maken en op de clubtafel aanbied. De voorzitter zegt ook dat de communicatie zoals we hier bespreken niet uitsluitend een aangelegenheid is van het districtsbestuur maar dat ook de verenigingsbesturen hieraan moeten bijdragen.
 • Jan Holvast van Het Wapen van Landsmeer stelt voor om de najaarsvergaderingen te combineren, zodat de beide voormalige districten decharge kan worden verleend en zich daarna opheffen. J. Kooij (penningmeester Zaanstreek-Waterland) meldt dat de kascommissie hiertoe in juli bij elkaar komt. Peter van de Weert (penningmeester Alkmaar en omstreken) meldt dat in dat district alles is afgerond.
 • De voorzitter vraagt Jan Holvast als bestuursinformant wil functioneren? Jan zegt dit gaarne te willen doen.
 • Jan Grootjen van D.E.S. vraagt wat de definitieve oprichtingsdatum van het district NoordHolland Midden wordt. De voorzitter zegt dat de datum 1 juni 2013 is, de dag van deze vergadering.
 • Peter Vos van W.I.K spreekt zijn dankwoord uit en feliciteert het nieuwe bestuur. Hierop volgt een luid applaus.

Sluiting

De voorzitter stelt dat alles besproken is en bedankt de vergadering voor het resultaat. Niets meer aan de orde zijnde sluit hij de vergadering en biedt de aanwezigen een versnapering aan om de oprichting van het nieuwe district Noord-Holland Midden te vieren.

Piet Nordmann
Secretaris